Yritysjohtaminen

Maatiloilla ja puutarhoilla tehdään päivittäin päätöksiä, joiden tulisi auttaa saavuttamaan yrityksen tavoitteet. Maatilayrityksen johtamisen tiekartta vuoteen 2030 on juuri julkaistu.

Liikkeenjohdon tiekartta

Yrityksen johtaminen

Tilan toiminnan suunnittelu

Tilan toiminnan suunnittelussa on huomioitava sekä pitkän aikavälin tavoitteet että lyhyen aikavälin toiminta. Molempia on suunniteltava, tavoitteet asetettava ja niiden oltava yhdensuuntaiset. Lue lisää yrityksen liiketoimintamallin suunnittelusta.

Riskien hallinta

Maatalouden ja puutarhatalouden riskeihin kuuluvat mm. markkinariskit, sääriskit, henkilöriskit kuin omaisuusriskitkin. Niiden säännöllinen arviointi ja riskeihin varautuminen mahdollistavat riskien toteutuessa vahinkojen minimoitumisen. Kaikkiin riskeihin, kuten markkinoiden äkillisiin muutoksiin, voi olla vaikeaa varautua. Kuitenkin muutosjoustava yritys voi kestää niitäkin paremmin.

Hankinnat

Maatalouden ja puutarhatalouden tuotantopanosten hankinta on merkittävässä roolissa alkutuotantoyritysten taloudellisen tasapainon rakentamisessa. Hankintojen ajoittaminen, yhteishankinnat, kilpailuttaminen ja vaihtoehtojen punnitseminen ovat keinoja hallita hankintakustannuksia. Tällä hetkellä tuotantopanosten markkinatilanne on poikkeuksellinen ja hankintojen tekeminen vielä aiempaakin haastavampaa. Vaihtoehtojen tarkastelu on vielä entistäkin tärkeämpää.

Henkilöstöjohtaminen

Puutarhatuotannossa henkilöstöjohtaminen ja työllistäminen ovat usein tutumpaa ja toiminnassa hieman erilaiset painopisteet kuin muun alkutuotannon parissa. Isot puutarhatilat ja kasvihuoneet ovat työllistävät runsaasti ja monesta eri kulttuurista tulevia työntekijöitä. Muussa alkutuotannossa työvoiman muodostaa isolta osin yrittäjät ja heidän perheensä.

Markkinointi

Eri tiloilla strategia tuotteiden myynnin suhteen vaihtelee. Sopimustuotanto on osalle tuotannosta keino markkinoida omat tuotteet, toisilla tiloilla taas strategisena valintana on suoramyynti kuluttajille tai toimiminen päivittäistavarakaupan kanssa.

Ennakointi

Toimintaympäristön muuttuessa ennakoinnin merkitys on kasvava ja sen tulee olla osa päivittäistä toimintaa. Näkemystä tulevista kehityssuunnista voi saada useista eri lähteistä ja niiden avulla koota tietoa oman yrityksen toiminnan johtamiseen.

Käsikirja auttaa maitotilayrityksiä hyödyntämään kokonaisvaltaista johtamista

Maitotilayrityksille on luotu uusi käsikirja ja työkirja yrityksen kokonaisvaltaiseen johtamiseen. Käsikirjan ja työkirjan ovat laatineet Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston taloustieteen osaston asiantuntijat yhteistyössä maitotilayrittäjien kanssa Osuuskunta Maitosuomen, Maitovaltuuskunnan ja Maaseuturahaston tuella. Käsikirja ja työkirja auttavat maitotilayrittäjää omaksumaan kokonaisvaltaisen johtamistavan. Kokonaisvaltainen johtamistapa tarkoittaa maitotilayrityksen johtamista yhtenä kokonaisuutena, jossa pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan myös lyhyen aikavälin johtamisella. Kokonaisvaltaisen johtamistavan omaksuminen on palkitsevaa ja se mahdollistaa maitotilayrityksen kannattavuuden parantamisen. Lähde: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja ja työkirja